Ekonomi
Giriş Tarihi : 16-06-2021 23:50   Güncelleme : 16-06-2021 23:50

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Yetki Belgesi Hakkında Duyuru

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ve Yetki Belgesi Hakkında Duyuru

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.4.2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup Yönetmelik ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar ve bu şartlardan muafiyet sağlayan durumlara ilişkin hükümlerinde birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Bu çerçevede, yetki belgesinin verilmesi ve muafiyetlerden faydalanılmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

A.İlköğretim Mezuniyet Şartı
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik ile işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için sorumlu emlak danışmanlarının en az lise mezunu olması şartı en az ilköğretim mezunu olması şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda, en az ilköğretim mezunu olunması ya da 1996-1997 eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda en az ilkokul mezunu olunması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde başvuru sahibi, ilköğretim mezuniyet şartını sağlamış olacaktır.

Bununla beraber, Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ilköğretim mezuniyet şartı muafiyeti düzenlenmiştir.

Mesleki Deneyim Şartı
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde, işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için, sorumlu emlak danışmanlarının; yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu olmaları halinde en az altı ay; bunların dışında kalan durumlar için ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olmaları gerektiği hüküm altına alınmış; geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde ise mesleki deneyim şartı muafiyeti düzenlenmiştir.

 Bu kapsamda, mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanılabilmesi için;

          1.  14.10.2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticareti ile iştigal edildiğinin vergi veya meslek odası kayıtlarından en az biri ile belgelendirilmesi ve yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihe kadar taşınmaz ticareti faaliyetine devam edilmesi,

          2.  Yetki belgesi başvurusunun; gerçek kişi işletmeleri için 14.10.2020 tarihindeki işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise yine 14.10.2020 tarihinde MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından yapılması,

          3.  Yetki belgesi başvurusunun 31.7.2021 tarihine kadar yapılması,

gerekmektedir.
Yukarıdaki üç şartın tamamını sağlayan işletmeler mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanabilecektir.
Bununla birlikte;

          a-  Yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağlamayan işletmeler mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

          b-  14.10.2020 tarihi itibarıyla meslek odası ve vergi kaydı olmadığı halde geçmişe yönelik vergi kaydı yaptırarak 14.10.2020 tarihinden beri taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunuyormuş gibi gösteren işletme sahipleri ve temsilcileri mesleki deneyim şartı muafiyetinden faydalanamayacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

*Başvurular ttbs.gtb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

**Şahsen Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat gerekmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

.