Eğitim
Giriş Tarihi : 26-10-2021 01:30   Güncelleme : 26-10-2021 01:30

Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı

Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı

Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı

İHALE İLANI

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmeti Alımı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliği çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1.İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Birim Fiyat Teklif Mektubu ve Birim Fiyat Teklif Cetveli (Teklif mektubu ekinde Teknik Şartnameler, İdari Şartname, Sözleşme Tasarıları’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.3.

Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.4. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.5. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.6. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.7. İsteklinin son 3 (üç) yıla ait (2018-2019-2020) YMM veya SMMM tarafından onaylanmış Bilanço ve Gelir Tablosu.

7.7.1. İsteklinin gelir tablolarında son 3 (üç) yıl (2018-2019-2020) içerisinde toplam net satış hasılatının teklif bedelinin %50’sinden az olmaması gerekir.

7.8.Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.9.İş Bitirme Belgesi,

7.9.1. İsteklinin kamu kurumları, devlet/vakıf üniversiteleri veya kamu/özel eğitim kurumlarında son 5 yıl içerisinde; İhale konusu işle ilgili teklif ettiği bedelin en az %50’si kadar tutarda hizmet sunmuş olması gerekir.

7.9.2.

İsteklinin hizmetin ifasında kullanacağı araçlara ait bilgilerin bulunduğu araç bilgi formu. İstekli ihale dokümanı içerisinde bulunan araç bilgi formunu, uygun bir şekilde doldurarak teklifiyle birlikte sunmalıdır.

7.11. İstekli hizmet sunacağı araçların en az %25’inin öz malı olduğunu gösteren araç tescil belgelerini (ruhsat) sunmalıdır.

7.12. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir SGK Borç durum yazısı.

7.13. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir Vergi Borç durum yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2.