Eğitim
Giriş Tarihi : 19-11-2021 20:43   Güncelleme : 19-11-2021 20:43

Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İhale İlanı

Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İhale İlanı

Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İhale İlanı

                                                               İHALE İLANI

                    T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Merkezi Derslikler Binası İkmal İnşaatı Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ‘ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere ihale tarihinden itibaren en az 60 gün geçerli geçici teminat vereceklerdir.

7 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu (Teklif mektubu ekinde, Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli, İdari Şartname, Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2.

İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ÜNİVERSİTE’nin bu şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.4.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.5. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir şekli ve içeriği bu şartname ekinde belirlenen Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi. Bu belge, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir.

7.6. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.7. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.8. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Son 3 aya ait)

7.9.Banka Referans Mektubu; 15.000.000-TL (OnBeşMilyonTürkLirası) tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

7.10. Bilanço Bilgileri Tablosu; İsteklinin 2018-2019-2020 yıllarına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço bilgileri tablosu.

7.10.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın 2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

7.10.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

7.10.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre 0,50’den küçük olması, 7.10.1., 7.10.2.

İsteklinin Sunulan mali tablolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

7.10.4. İsteklinin 2020 yılına ait bilançosunda ödenmiş sermayesinin isteklinin teklif etmiş olduğu bedelin en az 1/20 oranında olması gerekir.

7.10.5. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

7.10.6. 2019 ve 2020 yıllarına ait “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ibraz edilmesi gerekmektedir.

7.11. Ciro Bilgileri Tablosu: 2017-2021 yılları arasına ait olacaktır.

7.11.1. Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 2017-2021 yılları arasında toplamda ihale konusu işle ilgili net satış tutarının, isteklinin teklif edeceği bedelin en az ½’si oranında olması gerekir.

7.12. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.12.1.

İsteklinin yukarıda belirtilen koşulları sağladığına dair; tamamlanan işler için İş Bitirme Belgesi; devam eden işler için ilgili işe ait Sözleşme ve Faturaları sunması gerekir.

7.13.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Üniversitemiz 16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği”ne tabi olup, Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecek; yeterlilik değerlendirmesinde benzer iş grupları listesinde belirtilen metrajlar dikkate alınmaksızın bu işlerle ilgili Madde 7.13.’te belirtilen teklif edilen bedelin ½’si oranı tutarındaki iş deneyim belgeleri yeterli sayılacaktır.

7.14. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir SGK Borç durum yazısı.

7.15. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir Vergi Borç durum yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1.

Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Mektubu (Teklif mektubu ekinde,

Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli, İdari Şartname, Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı’nın firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.

)

Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklif Cetveli

(Sözleşme tasarısının ekinde yer alan “idare tarafından verilecek malzeme ve miktarları listesi” nde belirtilen miktar ve özelliklerde malzemeler idare tarafından tedarik edileceğinden bu malzemelerin bedelleri teklif bedeline dahil edilmeyecektir.)

noter tasdikli

imza sirküleri,

son durumu gösterir

Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevliler Belgesi

noter onaylı

vekaletname,

Vekilin imza beyannamesi

Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

Banka Referans Mektubu;

Bilanço Bilgileri Tablosu;

2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre

2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre

2020 yılına ait YMM veya SMMM onaylı bilanço verilerine göre

Ciro Bilgileri Tablosu:

yurt içinde

toplamda

Müteahhitlik Yetki Belgesi

Numarasını

İş Deneyim Belgesi:

İş Bitirme Belgesi

Sözleşme ve Faturaları

.