Eğitim
Giriş Tarihi : 21-09-2021 20:22   Güncelleme : 21-09-2021 20:22

Kafe İşletme İşi İhale İlanı

İHALE İLANI T

Kafe İşletme İşi İhale İlanı

İHALE İLANI

T.C.

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kafe işletme işi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İhale Yönetmeliği çerçevesinde açık teklif ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

4- Konsorsiyum ve iş ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

6- İstekliler 25.000-TL (YirmiBeşBinTürklirası) tutarında geçici teminat vereceklerdir.

7 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu (Teklif Mektubu ekinde, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname’nin firma yetkilisi tarafından usulünce imzalanmış suretleri de bulunmalıdır.)

7.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

7.3. Firma tüzel kişiliğin ortakları, yönetim kurulu üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri,

7.4. İsteklinin vekaleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ve vekilin ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren noter onaylı vekaletname,

7.5. Vekilin imza beyannamesi (noter tasdikli),

7.6. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir SGK Borç durum yazısı.

7.7. İsteklinin yürürlükteki mevzuata göre, ihaleye katılmasına engel teşkil etmediğini gösterir Vergi Borç durum yazısı.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece istekli tarafından teklif edilen hasılat (ciro) paylaşımı oranına göre belirlenecektir.

9- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

10- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

10.1. İhale dokümanı, Üniversite’nin adresinde İdari İşler Daire Başkanlığın Satınalma ve Destek Müdürlüğünde görülebilir. Doküman bedeli 1.000-TL (BinTürkLirası) olup bu bedel Üniversite’nin KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. IBAN TR51 0020 5000 0083 3555 8000 06 SEFAKÖY 0205- 00206 hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve numarası belirtilerek yatırılır. 

10.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü İdari İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Destek Müdürlüğü-Küçükçekmece-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.